งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


ขนาดของรูปภาพ

ในการใส่รูปภาพให้กับหน้าเพจนั้น เราสามารถกำหนดขนาดความกว้างและความสูงของรูปภาพโดยใช้โปรแกรมได้ แต่อย่างไรก็ตามรูปภาพในแต่ละหน้าก็จะมีการกำหนดความกว้างและความสูงของรูปภาพไว้ไม่เท่ากัน ดังนี้

Logo

ภาพ logo นั้นสามารถกำหนดความกว้างได้สูงสุดคือ 175 pixel ส่วนความสูงได้สูงสุด 150 pixel

แต่สำหรับ logo นี้ในบางครั้งอาจต้องกำหนดความกว้างและความสูงของรูปได้น้อยกว่านี้ เนื่องจากบาง Template จะไม่สามารถรองรับ logo ที่มีความกว้างและความสูงที่สูงสุดได้

 

 ขนาด Logo สูงสุด
175 x 150 pixel


Banner

Banner สามารถกำหนดความกว้างได้ไม่เกิน 468 pixel ความสูงไม่เกิน 60 pixel ซึ่งจะเป็นขนาดมาตรฐานของ Banner

 ขนาด Banner สูงสุด 468 x 60 pixel


Left Banner

 Left Banner
ความกว้างไม่เกิน 160 pixel

  Left Banner หรือ รูปภาพที่อยู่ทางด้านล่างของเมนูซ้าย แต่ละรูปสามารถกำหนดความกว้างได้สูงสุดคือ 160 pixel ส่วนความสูงนั้นไม่ได้จำกัดไว้

เว็บเพจหน้าแรก
    
ในส่วนเว็บเพจหน้าแรกจะมีส่วนที่สามารถใส่รูปภาพได้ 2 ส่วน คือ

  • กรอบข้อความ สามารถกำหนดความกว้างของรูปได้ไม่เกิน 170 pixel ความสูงไม่จำกัด
  • ส่วนแสดงผลนั้นการกำหนดความกว้างของรูปภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับความกว้างของกรอบรูปภาพนั้น ๆ เช่น ความกว้างของกรอบรูปภาพคือ 200 pixel เราก็สามารถกำหนดความกว้างของรูปภาพได้สูงสุดคือ 200 pixel ส่วนความสูงของรูปภาพไม่จำกัด
 

 กรอบข้อความ
ความกว้างไม่เกิน 170 pixel


เว็บเพจชนิดข้อความและรูปภาพ

     เว็บเพจชนิดข้อความและรูปภาพนั้น การกำหนดขนาดความกว้างของรูปภาพจะเหมือนกับการกำหนดในส่วนแสดงผลของเว็บเพจหน้าแรก คือ ความกว้างของรูปภาพจะขึ้นอยู่กับความกว้างของกรอบข้อความ ส่วนความสูงของรูปภาพไม่จำกัด

เว็บเพจชนิดแคตาล็อกสินค้า

     เว็บเพจชนิดแคตาล็อกสินค้านั้นจะแบ่งออกเป็น 3 Type ในแต่ละ Type ก็จะสามารถกำหนดขนาดของรูปภาพได้ไม่เท่ากัน ดังนี้

  • TYPE I ความกว้างของรูปภาพไม่เกิน 500 pixel ความสูงไม่เกิน 500 pixel
  • TYPE II ความกว้างของรูปภาพไม่เกิน 150 pixel ความสูงไม่จำกัด
  • TYPE III ความกว้างของรูปภาพไม่เกิน 245 pixel ความสูงไม่จำกัด   

 TYPE I
ขนาดของรูปสูงสุด 500 x 500 pixel


 

 TYPE II
ความกว้างไม่เกิน 150 pixel

 

 TYPE III
ความกว้างไม่เกิน 245 pixel

 

สินค้า (Product)

     รูปภาพของสินค้านี้จะมีในส่วนของเว็บที่เป็น Ecommerce เท่านั้น ซึ่งในหน้าของการจัดการสินค้านั้นจะมีส่วนที่ต้องใส่รูปภาพ 2 รูป คือ รูปใหญ่และรูปเล็ก ซึ่งรูปใหญ่นั้นจะไปแสดงในหน้าแสดงรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดในหน้าเว็บ จะสามารถกำหนดความกว้างได้ไม่เกิน 250 pixel ไม่จำกัดความสูง
     ส่วนรูปเล็กนั้นจะไปแสดงในหน้าแสดงประเภทสินค้า (Categories) ซึ่งการกำหนดขนาดของรูปภาพนั้นก็จะขึ้นอยู่กับ Type ของแต่ละ Categories ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 Type แต่ละ Type ก็จะกำหนดขนาดได้ต่างกัน ได้แก่

  • TYPE 1 สามารถกำหนดขนาดความกว้างของรูปภาพได้ไม่เกิน 80 pixel ความสูงไม่จำกัด
  • TYPE 2, 3, 4 สามารถกำหนดขนาดความกว้างของรูปภาพได้ไม่เกิน 200 pixel ความสูงไม่จำกัด
  • TYPE 5 สามารถกำหนดขนาดความกว้างของรูปภาพได้ไม่เกิน 150 pixel ความสูงไม่จำกัด
  • TYPE 6, 7 สามารถกำหนดขนาดความกว้างของรูปภาพได้ไม่เกิน 100 pixel ความสูงไม่จำกัด

 รูปใหญ่ ความกว้างไม่เกิน 250 pixel


 

 TYPE 1
ความกว้างไม่เกิน 80 pixel

 

 TYPE 2, 3, 4
ความกว้างไม่เกิน 200 pixel

 

 

 TYPE 5
ความกว้างไม่เกิน 150 pixel

 

 TYPE 6, 7
ความกว้างไม่เกิน 100 pixel

 www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com